Poniedziałek - Piątek 08:00 - 21:00

Sobota nieczynne

+48 666 600 266

kontakt@ortodontica.info

Złotowska 37

60-189 Poznań

Polub nas

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o.

 1. Kierownikiem Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o. jest dr n. med. Patricia Deręgowska-Nosowicz, telefon kontaktowy 0507 073433.
 2. W przypadku nieobecności kierownika lub jego zastępcy za prawidłowe funkcjonowanie odpowiada pełnomocnik lek. med. Wojciech Nosowicz, telefon kontaktowy 0 501 074924.
 3. Kierownikiem zmiany jest lekarz pracujący na tej zmianie.
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu należy poinformować o tym kierownika zmiany, a ten kierownika Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o. lub osobę zastępującą kierownika.
 5. Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o. otwierane jest przez pomoc stomatologiczną-rejestratorkę przed godziną 8.00.
 6. Pierwsza zmiana rozpoczyna przyjmowanie pacjentów o godzinie 900.
 7. Koniec pracy dla drugiej zmiany od poniedziałku do piątku następuje nie wcześniej niż o godzinie 2100 , a w soboty o godzinie 1400.
 8. Zakres obowiązków asystentki stomatologicznej i higienistki stomatologicznej jest określony w załącznikach „Zakres obowiązków Asystentki i/ lub Higienistki Stomatologicznej”.
 9. Lekarze oraz lekarze stomatolodzy są zobowiązani do jak najlepszego świadczenia usług medycznych zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami.
 10. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na terenie Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o. powinna zostać udzielona pierwsza pomoc przez lekarza obecnego na zmianie, a jeśli jest to konieczne należy wezwać Pogotowie Ratunkowe. Lekarz udzielający pierwszej pomocy ma obowiązek opiekować się poszkodowanym do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego. O zaistnieniu takiego zdarzenia należy poinformować kierownik Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o.
 11. W przypadku zdarzenia śmiertelnego na terenie Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o., kierownik zmiany jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym Pogotowia Ratunkowego, Policji, kierownika oraz organów administracji państwowej jeśli zajdzie taka konieczność.
 12. Lekarze dentyści są zobowiązani do zachowania tajemnicy lekarskiej.
 13. Dokumentacja medyczna jest własnością Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o., pacjentowi może być udostępniona jej kopia.
 14. Koszt świadczonych w Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o. usług medycznych jest określony w cenniku, a pacjent ma prawo wglądu do niego.
 15. Pacjent powinien być przyjmowany do lekarza w kolejności wynikającej z wcześniejszej rejestracji.
 16. W czasie dokonywania rejestracji na wizytę, należy poinformować pacjenta o dokładnym terminie tej wizyty. Należy podać dokładną datę, godzinę i nazwisko lekarza do którego została umówiona wizyta. Jeśli rejestracja odbywa się osobiście należy przekazać wizytówkę z dokładnym terminem wizyty.
 17. Po wizycie u lekarza pacjent powinien otrzymać w rejestracji wszelkie informacje na temat terminu i warunków kolejnej wizyty.
 18. W przypadku choroby lekarza lub innej sytuacji uniemożliwiającej odbycie się umówionej wizyty, pacjenci są informowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji i umawiania na kolejny termin wizyty, zaakceptowany przez pacjenta.
 19. Prawa pacjenta są dostępne w poczekalni, a na życzenie pacjenta pracownicy są zobowiązani do ich wyjaśnienia.
 20. Dokładne godziny przyjęć lekarzy są dostępne w poczekalni.
 21. Rabaty dla pacjentów mogą być udzielane w Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem akcji promocyjnych.
 22. Zakład, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 23. Zakład udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 1. Zakład udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób:
 • do wglądu w Zakładzie;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów
 1. Opłata, o której mowa w ust. 5, na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) wynosi:
 • 6,83 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
 • 0,86 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej,
 • 6,83 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej.
 • 50 zł za powielenie jednego modelu diagnostycznego.

Kierownik
Ortodontica Dental Clinic Sp. z o.o.
dr n. med. Patricia Deręgowska-Nosowicz